Thursday, June 9, 2011

100 tokoh wanita terbilang

Bismillahirrahmanirrahim, hari ney nak kongsi mengenai wanita-wanita Islam yang terbilang, sumber dari sebuah buku yang berjudul "100 tokoh wanita terbilang", mengetahui kisah-kisah sedikit sebanyak dapat membawa kita menjejaki sirah Rasulullah yang terulung. Semoga kisah-kish mereka dijadikan panduan dalam hidup dan menjadikan mereka sebagai role model yang ulung. Insya-Allah
 1. Siti Hawwa - Ibu kepada sekalian yang hidup
 2. Siti Hajar - Ibu bangsa Arab
 3. Yukabid - Ibu Musa a.s
 4. Siti Maryam - Si perawan
 5. Siti Aminah binti Wahab - Ibu Rasulullah
 6. Balqis -Ratu Negeri Sabak
 7. Zanubiya - Ratu Tadmur
 8. Al-Basus - Puteri Munqidz Berbngsa Tamim
 9. Buhaias binti Aus
 10. Subai'ah binti Abdu Syams
 11. Mawiyah binti Afzar
 12. Fatimah binti Al-Khursyub
 13. Salma Al-Kiniyah
 14. Raa'il - Isteri Gutfir
 15. Asiah - Permaisuri Firaun
 16. Liya dan Saffura - Puteri Syu'aib
 17. Herodea yang kejam
 18. Siti Khadijah binti Khuwailid
 19. Saudah binti Zam'ah
 20. Siti Aisyah binti Abu Bakar - As-Shiddiqah Puteri As-Shiddiq
 21. Siti Hafsah binti Umar
 22. Zainab binti Khuzaimah - Ummul Masaakin
 23. Hindun binti Abu Umaiyah - Ummi Salamah binti Zadur-Rakb
 24. Zainab binti Jahsy
 25. Asma binti An'Nu'man Al-Khindiyah - Mangsa Si Madu
 26. Juwairiyah binti Al-Haris - Puan Suku Bani Al- Mushthaliq
 27. Shafiyah binti Huyai
 28. Ramlah binti Abu Sufyan - Ummi Habibah
 29. Raihanah binti Amru - Putei Rupawan Bani Quraizhah
 30. Mariah AL-Qibtiah - Ibu Ibrahim
 31. Maimunah binti Al-Haris - Ummul Mu'minin terakhir
 32. Zainab yang slung
 33. Ruqaiyah
 34. Ummi Kalthum
 35. Siti Fatimah Az-Zahraa'
 36. Halimah As-Sa'diah
 37. Sumaiyah binti Khayyat
 38. Barakah binti Tsa'labah
 39. Arwa binti Abdul Muttalib
 40. Shafiyah binti Adul Muttalib
 41. Ummi Ruman binti Amir
 42. Nasibah binti Ka'ab Al-Anshariyah - Ummi Umarah
 43. Atikah binti Khalid Al-Khuza'iyah
 44. As-Syaima' binti Al-Haris
 45. As-Syafaa' binti Abdullah Al-Qurasyiah
 46. Asma' binti Yazid As-Sakan Al-Anshariyah
 47. Ummi Sulaim binti Malhan
 48. Ummi Kalthum binti Uqbah bin Abu Mu'ith Al-Umawiyah
 49. Safanah binti Hatim Ath-Tha'i
 50. Al-Khansaa'-Ibu para syahid
 51. Khaulah binti Al-Azwar
 52. Ummi Zar Al-Ghifariyah
 53. Khaulah binti Tsa'labah
 54. Fatimah binti Al-Khattab
 55. Atikah binti Zaid bin Amru
 56. Hafsah binti Sirin
 57. Asma' binti Abu Bakar As-Shiddiq
 58. Asma' binti Umais
 59. Ummi Kalthum Al-Kubra binti Ali
 60. Nai'lah binti Al-Frafishah Al-Kalbiyah - Isteri Uthman bin Affan
 61. Aisyah binti Uthman bin Affan
 62. Fatimah binti Asad
 63. Umamah binti Abu Ash
 64. Fatimah binti Hizam
 65. Khaulah binti Ja'afar
 66. Zainab binti Ali - Serikandi Karbala'
 67. Ummi Wahb
 68. Ja'dah binti Al-Asy'ats bin Qais
 69. Fatimah binti Al-Husain
 70. Sukainah binti Al-Husain
 71. Hindun
 72. Urainah binti Ishak
 73. As-Syaidah An-Nafisah
 74. Atikah bnti Yazid bin Mu'awiyah
 75. Hindun binti An-Nu'man
 76. Ummul Banin binti Abdul Aziz
 77. Hababah
 78. Rabi'ah Al-Adawiyah - Syahid Cinta Ketuhanan
 79. Aminah binti As-Syarid
 80. Arwa binti Al-Haris
 81. Az-Zarqaa' binti Adiy Al-Kufiyah
 82. Bakarah Al-Hilaliyah
 83. Ummi Dardaa' yang kecil
 84. Ummi Salamah binti Ya'kub Al-Makhzumi
 85. Al-Khaizuran binti Athaa'
 86. Al-Abbasah binti Al-Mahdi
 87. Zubaidah binti Ja'far
 88. Aliyah binti Al-Mahdi
 89. Dananir
 90. Buran binti Al-Hasan bin Sahel
 91. Uraib Al-Ma'muniyah
 92. Qabihah
 93. Syaghab
 94. Qutrun-Nada
 95. Sittul-Mulk
 96. Ibu Al-Muntanshir
 97. Syajaratuddur
 98. Az-Zahraa'
 99. Subaihah - Ratu Qurtubah
 100. I'timad - Ar-Rumaikiyah

No comments:

Post a Comment